Atributiile dirigintelui de santier


1. Urmăreşte realizarea construcţiei in conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare

2. Verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevedertle cuprinse în projecte

3. Interzice utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic

4. Interzice utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat

5. Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice

6. Verifică respectarea „Planului calităţii”, a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă

7. Interzice executarea de lucrări de către personal necalificat

8. Participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante

9. Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele intocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese — verbale în faze determinante, procese verbale de recepţie calitativă a lucrăritor ce devin ascunse, etc.

10. Asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă

11. Transmite către projectent, prin intermediui Investitoruful, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea constructiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiel

12. Informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, in vederea dispunerii de măsuri dupa caz, propune oprirea lucrărlior

13. Urmăreşte respectarea de către executant a dispozitiilor şi sau a masurilor dispuse de proiectant / de organele abilitate

14. Veritică, in calitate de reprezentant af beneficiarului, respectarea prevederilor legale; in cazul schirnbărilor soluţilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor

15. Anunta ISC privind oprirea sau sistarea executarii lucrarilor de către investitor, beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros şi verifică punerea in sigurata a construcţiei, conform proiectului; Anunta ISC privind reluarea lucrărilor la care a fost oprita / sistată executarea lucrăritor de catre investitor/ beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros

17. Preia documentele de constructor şi proiectant şi completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate documenteie prevăzute de reglementările legale

18. Urmăreşte dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier si predă terenul deţinătorului acestuia