Care sunt etapele de parcurs pentru obtinerea autorizatiei de construire?


1. Obtinerea certificatului de urbanism (CU)

Certificatul de urbanism este documentul premergator obtinerii autorizatiei de construire, emis de catre autoritatile administratiei publice locale (primaria sau consiliul judetean), in care se precizeaza toate informatiile cunoscute privind conditiile juridice, economice, urbanistice si tehnico-edilitare impuse prin legislatia si reglementarile urbanistice in vigoare pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii pe un anumit teren, inclusiv documentele, avizele/acordurile, studiile si proiectele necesare autorizarii.

Documente necesare obtinerii certificatului de urbanism sunt: cerere tip; acte doveditoare privind dreptul de proprietate asupra imobilului; cadastru; act de identitate. Autoritatea locala poate solicita ca documentatia sa fie insotita de un memoriu justificativ in care sa se prezinte solutiile arhitectural-urbanistice propuse, ilustrate si in cadrul unui plan de situatie.

2. Studii suplimentare

Realizarea studiului geotehnic este obligatorie conform legii. Doar in situatii speciale pot fi impuse prin certificatul de urbanism si alte tipuri de studii (ridicare topografica, studiu de impact asupra mediului, studii de insertie in sit, de circulatie etc.)

3. Obtinerea avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism

4. Proiectul pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC)

Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire se imparte in doua categorii principale de documente:

  1. Documente/acte de natura juridica sau administrativa de care este responsabil in exclusivitate beneficiarul;
  2. Documentatii de natura arhitecturala, urbanistica si tehnica pe care le elaboreaza si de care raspunde proiectantul.

Continutul cadru al dosarului este urmatorul: cerere tip; anexa; certificat de urbanism; dovada dreptuluide proprietate asupra terenului; documentatie cadastrala; acordul proprietarilor vecini (daca este cazul); certificat de numerotare (daca este cazul); hotararea consiliului local privind aprobarea documentatiei de urbanism (daca este cazul); avizele si acordurile; acordul proiectantului initial sau expertiza tehnica (daca este cazul); proiectul pentru obtinerea autorizatieide construire in doua exemplare; dovada achitarii taxelor.

5. PUD/ PUZ

Daca prin certificatul de urbanism se cere elaborarea undei documentatii urbanistice PUZ (plan urbanistic de zonal) sau PUD (plan urbanistic de detaliu) aceasta se va elabora si aviza inaintea proiectului pentru obtinerea autorizatiei de construire.